Jak se stát členem?

Jak se stát členem Asociace řeší článek III. stanov

Členství:

 1. Členství v Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. je dobrovolné.
 2. Členem se stává žadatel po schválení Radou Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s.
 3. Člen je povinen dodržovat stanovy Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. , aktivně se podílet na její činnosti v některé z odborných skupin Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. a platit roční členské příspěvky ve výši 500,- Kč stanovené Radou Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s..
 4. Každý člen má hlasovací právo vyjádřené jedním hlasem bez ohledu na funkci v Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s.
 5. Členství v Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. zaniká:
  – doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  – úmrtím člena,
  – zánikem spolku,
  – vyloučením člena na schůzi Sněmu Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s., v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem
 6. Rada Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. může také zrušit členství každému členu, který neplní povinnosti plynoucí ze stanov, případně vyvíjí činnost v rozporu s cíli, předmětem činnosti nebo stanovami Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s.,
 7. O opakovaném členství rozhoduje Rada Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Přihláška člena

 • Přihlášku může podat pouze velitel jednotky JSDH obce, nebo jím pověřený člen JSDH obce k zastupování jednotky. Jak se stát členem Asociace řeší článek III. stanov.